Fiche Ngất – syncope : algorythmesyncope

Fiche Trạng thái động kinh: etatmalepileptique

Thang điểm NIHSS cho Đột quỵ – Echelle NIHSS ( National Institute of Health Stroke Score):  scorenih

Thoáng thiếu máu não, SFMU 2012 :  Deficit neuro transitoire

Bệnh Thợ lặn – Tổn thương tủy sống do giải áp đột ngột, SFMU 2010:  decompression medullaire

Bilan cho Đột quỵ ở người trẻ, SFNV 2008: BilanIC_jeune_synthese

+ Tiếp cận và xử trí Đau do nguyên nhân thần kinh: Traitement_douleurs-neuropathiques_adulte

Advertisements