Giải phẫu mạch máu và Sinh lý bệnh của Ho ra máu, JFR 2007 : Angioanatomie et Physiopathologie Hemoptysie

Thuyên tắc động mạch phế quản và ngoài phế quản trong Ho ra máu lượng lớn, SRLF 2005 :Embolisation bronchique et extrabronchique Hemoptysie

Advertisements