Tags

Thang ADL đánh giá Autonomie – Mức tự chủ trong sinh hoạt của bệnh nhân lớn tuổi: http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/try_this_2.pdf

Thủ thuật xâm lấn trên bệnh nhân cao tuổi, nên hay không nên? – SFMU 2011: geste invasifs chez les sujets age

Advertisements