Tags

Đi tìm Ý nghĩa của ngành Y – Finding Meanig in Medicine

Chẩn đoán cho Bác sĩ: … Giảm nhiệt huyết, mất dần hứng thú trong công việc.

Đơn thuốc cho Bác sĩ: …Thay đổi

Sau một thời gian làm việc, Bác sĩ David Slihm cảm thấy không còn hứng thú với việc làm bác sĩ nữa. Năm 1983, Ông đã quyết định đến Tây Tạng và làm việc tại đó một thời gian để thay đổi không khí, học Thiền, tìm lại nhiệt huyết của mình với Y học. Vào năm 2000, ông trở về Mỹ cùng với một vị tăng Tây tạng, một Rinpoche và họ cùng nhau mở khóa học, giúp cho đồng nghiệp cũng như các nhân viên trong ngành Y tế tìm lại cảm hứng trong công việc.

Bác sĩ Shlim nhận thấy rằng, không cần thiết phải làm tu sĩ hay học Thiền mới có thể đạt được một sự thay đổi nội tâm, tìm lại Cảm hứng mỗi khi chúng ta tiếp cận với bệnh nhân.

Chăm sóc tinh thần cho bác sĩ cũng chính là giúp cho bệnh nhân của họ.

Emma Samelson-Jones, người tham gia khóa học này ngay trong năm đầu học Y. “Tôi đến vì nghĩ rằng Y học không chỉ là tìm ra chẩn đoán đúng và chữa tình trạng đó. Sự hiện diện của bạn vì một người nào đó có thể còn quan trọng hơn những kiến thức mà chúng ta đã được học dùng cho họ”.

Cùng với các học viên khác trong khóa học, họ đã ghi lại một phiên bản khác của lời thề  Hippocrate:

“Do not ask me what is wrong, for I may not know. Do not ask me why this happened, for I may not know. Do not ask me what to do, for I may not know. But ask me if I will try to understand, if I will think of you first, if I will stay with you, and I may be able, at last, to lift my eyes to meet yours, and say, “Yes, yes, yes, I will.”

[  Xin đừng hỏi tôi Điều gì sai, vì có thể tôi không biết.

Xin đừng hỏi tôi Tại sao điều này xảy ra, vì có thể tôi không biết.

Xin đừng hỏi tôi Phải làm cái gì, vì có thể tôi không biết.

Nhưng hãy hỏi rằng tôi sẽ có cố hết mình mà tìm hiểu không, tôi sẽ có nghĩ đến bạn đầu tiên không, tôi có ở bên cạnh bạn không. Thì tôi có thể, ít nhất là, ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của bạn, đáp rằng : “Có, có, có, tôi sẽ cố hết mình.” ]

Một bài viết rất hay trên GreaterGood

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/finding_meaning_in_medicine

Advertisements