Tags

Fiche Cấp cứu Giảm đau:  analgesieenurgence

Khuyến cáo Giảm đau và an thần tại Cấp cứu, SFMU và SFAR 2010: rfe_sedation_analgesie_2010

Thang EVA đánh giá Đau: http://www.antalvite.fr/pdf/echelle_visuelle_analogique.htm

Thang AlgoPlus đánh giá Đau cho bệnh nhân lão khoa có giới hạn diễn đạt:  http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/ALGOPLUS.pdf

Advertisements