Tags

Fiche Bóc tách cung động mạch chủ:  catdissectionaortique

Phình Động mạch chủ ngực:  Anevrisme Aorte Ascendante

Phình Bóc tách Động mạch chủ bụng, SFMU 2008:  anevrisme abdo

Các hội chứng Động mạch Chủ, mini-revu : Les_syndromes_aortiques_aigus

Thiếu máu Chi cấp tính, SFMU 2008:  ischemie aigue peripherique

Thiếu máu Chi dưới cấp tính : Ischemie membre inferieure

Thiếu máu động mạch Mạc treo tràng cấp, SFMU 2011 :    ischemique mesenterique

Thiếu máu Mạc treo tràng cấp, Reference Medicale : ischemie_mesenterique_aigue 

 

 

Advertisements