1/4 Bụng trên (P)

1/4 bụng trên (T)

tim !!

Có khi nào nhầm lẫn không???

Laselle et al. : Khi FAST âm giả , tại saooo?  –   Why false-negative FASTs occurred [Ann Emerg Med 2012;60:326].

Laselle article and false-negative FASTs.

+ Thích xem thêm nữa không?

Hình ảnh và các cas lâm sàng  E-FAST, click dzô đây!.

Bài tổng quan về FST với các tham khảo hấp dẫn, ấn vào, ấn vào!.

Cuối cùng,  Cliff Reid trên trang The Ultrasound Podcast về EFAST –  voilà!

Tổng hợp từ:

-Bài đặc biệt về Siêu ấm Chấn thương của blog emcrit:

http://emcrit.org/podcasts/fast-exam/

–  Mẹo siêu âm – SonoTips & Tricks:

http://sonospot.wordpress.com/2013/06/18/sonotips-tricks-the-upper-quadrants-of-the-fast-scan-foamed/

Advertisements